Hvem kan vi hjælpe og hvem kan vi ikke hjælpe

Hvem kan vi hjælpe?:

Almue Retshjælpen modtager midler fra Civilstyrelsen, hvilket betyder, at der er specifikke krav til hvem og hvad vi kan og må hjælpe dig med. 

Det helt klare udgangspunkt er, at vi tilbyder gratis juridisk rådgivning til alle borgere i hele landet – uafhængig af indkomst på trin 1. Det betyder at alle lige fra direktøren til den hjemløse vil kunne kontakte os med overordnede og generelle spørgsmål. Populært sagt, så er trin 1 rådgivning kendetegnet ved at være skadestuebehandling. Der er tale om overordnet identifikation af en problemstilling og et overordnet svar. Ved mere komplekse sager fra borgere som tjener mere end det tilladte for fri procesgrænserne, da henvises borgeren til at kontakte relevant myndighed eller advokat, for yderligere bistand i sagen. 

For borgere der ligger under indtægtsgrænsen for fri proces ydes der rådgivning på trin 1-3. Det betyder, at du som borger uden de høje indtægter kan få hjælp til at udarbejde en klage, søge om fri proces, få udarbejdet simple testamenter mm. 

Indtægtsgrænsen for fri proces er pr. 2019 på 329.000 kr. om året før skat for enlige (24.416 kr. pr. måned) og 418.000 kr. for par (34.833 kr. pr. måned – tilsammen) – hertil tilføjes 57.000 kr. for hvert barn (4.750 kr. pr. måned).

Selvom du ligger under indtægtsgrænsen for fri proces, skal vi stadig undersøge om du har en retshjælpsforsikring. Denne er typisk indeholdt i en indboforsikring, campingvognsforsikring mm. Hav derfor gerne policenummer klar, når du retter henvendelse til os. 

Hvis du ligger over grænsen for fri proces, kan vi tilbyde gratis juridisk rådgivning på trin 1 og derefter henvise til en advokat, hvor du dog selv skal betale såfremt du ikke er dækket af en retshjælpsforsikring. 

 

Vi tilbyder ikke hjælp inden for følgende retsområder:

Der er en række sager, som du normalt ikke kan få hjælp til. 

Vi udfærdiger fx ikke dokumenter til køb og salg af fast ejendom eller komplicerede testamenter, samlivskontrakter, ægtepagter, gældsbreve mv, og som retshjælpsorganisation må vi ikke føre retssager i Byretten. Vi må dog gerne hjælpe dig i sager der har en værdi under kr. 50.000,00, ligesom vi gerne må tage med i Fogedretten. Det er dog altid en konkret vurdering om vi tager med. Det er en forudsætning at vi vurderer, at du ikke vil kunne klare sagen selv, også selvom du er blevet grundigt vejledt. 

Står du i en problemstilling, der kan ende i en retssag, kan vi eventuelt hjælpe dig med at få afklaret spørgsmål herom og få etableret kontakt med en advokat, som kan hjælpe dig videre.

Såfremt du har brug for en advokat og du ikke selv allerede har eller kender en, kan du med fordel se listen over advokater på www.advokatsamfundet.dk, hvor man kan søge på advokater i hele landet. Vi har også mulighed for at være behjælpelig med at finde en advokat i dit lokalområde. 

Omkostningerne ved at føre retssager, må du i første omgang påregne selv at skulle dække. Vi skal dog nok sørge for at vejlede dig om mulighederne for fri proces og retshjælpsdækning. 

 

Følgende emner behandles IKKE ved Almue Retshjælpen. 

Erhvervsret

Vi yder ikke rådgivning til erhvervsdrivende omkring erhvervsforhold. Dvs. at alle spørgsmål vedrørende selskabsret, selskabsskatteret, konkurrenceret, immaterielle rettigheder, ophavsret, kapitalmarkedsret, børsret, markedsføringsret, stiftelse af selskaber, momsret, erhvervslejeret og lignende ikke er omfattet af vores rådgivning.

Såfremt du alligevel retter henvendelse til os med en sådan sag, vil vi sammen med dig finde en egnet advokat til at føre sagen.  

 

Udarbejdelse af skøder, testamenter mv.

Vi udarbejder ikke skøder i forbindelse med hussalg. Herudover udarbejder vi ikke komplicerede testamenter, bodelingsoverenskomster, kontrakter, boopgørelser, ægtepagter, salgsaftaler eller nogen anden form for juridisk bindende dokumenter eller udkast til samme. 

Såfremt du alligevel retter henvendelse til os med en sådan sag, vil vi sammen med dig finde en egnet advokat til at føre sagen.  

 

Køb og salg af fast ejendom

Vi rådgiver aldrig om køb og salg af fast ejendom, ejerskifteforsikring eller andre forhold i forbindelse hermed. Vi yder begrænset rådgivning om tvangsauktion under fx processen i fogedretten.

Såfremt du alligevel retter henvendelse til os med en sådan sag, vil vi sammen med dig finde en egnet advokat til at føre sagen.  

 

Forsikringsret

Vi rådgiver aldrig om forsikringsretlige forhold. Hverken som del i en klageproces eller såfremt sagen er anlagt ved en byret. 

Såfremt du alligevel retter henvendelse til os med en sådan sag, vil vi sammen med dig finde en egnet advokat til at føre sagen.  

 

Skatteret 

Vi rådgiver aldrig om skatteretlige forhold. Dette uanset sagens omfang, karakter og kompleksitet. 

Såfremt du alligevel retter henvendelse til os med en sådan sag, vil vi sammen med dig finde en egnet advokat til at føre sagen.  

Vi vil altid vurdere sagerne, når de kommer ind. Hvis vi vurderer, at vi kan hjælpe vil vi kontakte dig med henblik på at drøfte den videre hjælp i sagen. Kan vi derimod ikke hjælpe dig, vil vi henvise dig til at søge hjælp ved en anden kompetent myndighed eller advokat. I den forbindelse vil vi vejlede dog om, hvad du skal tage med til advokaten ligesom vi vil orientere dig om mulighederne for fri proces og retshjælpsdækning.